WAT TE DOEN?

Wat te doen bij het overlijden van een familielid :

Bij een overlijden dient het overlijden eerst te worden vastgesteld door een dokter. Indien het overlijden heeft plaatsgehad in een ziekenhuis of rusthuis, zullen de mensen van de verpleging ter plaatse zorgen dat er een dokter wordt gecontacteerd. Indien iemand thuis overlijdt, dient de familie zelf een dokter te contacteren. De overbrenging van de overledene naar het funerarium kan slechts gebeuren nadat de dokter de vaststelling heeft gedaan, en de nodige attesten heeft ingevuld. Bij een verdacht of gewelddadig overlijden, of een overlijden ten gevolge van een ongeval, moet steeds de politie verwittigd worden.

Na de vaststelling van het overlijden kan de familie een begrafenisondernemer inschakelen; hierbij heeft de familie steeds een vrije keuze, een begrafenisondernemer kan u nooit worden opgedrongen door derden.

Eenieder kan tijdens zijn leven zelf op het gemeentehuis bepaalde voorkeuren laten registreren met betrekking tot de regeling van zijn uitvaart. Bij een overlijden moet er op de gemeente altijd navraag worden gedaan of de overledene iets heeft laten optekenen. Indien er een registratie is gebeurd, zal de gemeente enkel een toelating afleveren voor de vermelde bepalingen, en kunnen de nabestaanden hiervan niet afwijken. Indien de overledene niets heeft laten optekenen, kan de familie zelf alles vrij beslissen.

Qua afscheidsplechtigheid dient vooreerst een keuze gemaakt tussen een kerkelijke plechtigheid of een burgerlijke plechtigheid. Een kerkelijke plechtigheid gaat steeds uit van een vast concept, grotendeels bepaald door het bisdom. Hierbij heeft de familie, in samenspraak met de priester of parochieverantwoordelijke, de mogelijkheid om een aantal teksten en muziekstukken toe te voegen.

Bij een burgelijke plechtigheid gaan we samen met de familie op zoek naar de geschikte locatie (bvb aula, zaal of begraafplaats), afhankelijk van persoonlijke wensen en capaciteit. Qua geloofsovertuiging zijn hier meer mogelijkheden: er kan gekozen worden voor een godsdienstige, een vrijzinnige of een neutrale burgerlijke dienst. Inhoudelijk heeft de familie, in samenspraak met de voorganger van de plechtigheid, hier de volledige vrijheid in opmaak van teksten en keuze van muziekstukken.

Los van de keuze tussen de verschillende plechtigheden, moet ook de keuze gemaakt worden tussen begrafenis en crematie. Bij een gewone begrafenis kan de familie beslissen om een grafconcessie te laten voorzien; hiervoor verschillen de prijzen en termijnen van de ene gemeente tot de andere. Indien geen concessie wordt voorzien, is enkel de wettelijke termijn van grafrust (momenteel 10 jaar) gegarandeerd, alhoewel de meeste gemeenten langer wachten om effectief over te gaan tot ontgravingen. Indien wordt gekozen voor een crematie, dient ook de bestemming van de as te worden bepaald. Hierbij is er een keuze tussen: columbarium, urnenveld of asverstrooiing op de begraafplaats, asverstrooiing op zee, thuisbewaring of asverstrooiing thuis. Onafhankelijk van de bestemming van de as, kan de familie steeds vragen om over een deeltje van de as zelf te beschikken (om bijvoorbeeld thuis te bewaren).

Als begrafenisondernemer zorgen wij dat alle nodige regelingen worden getroffen, rekening houdend met de wensen van de overledene zelf of van de nabestaanden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de familie op elk ogenblik inspraak heeft bij de gemaakte afspraken en zullen, voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn, daar steeds trachten aan tegemoet te komen. Tevens nemen wij ook een aantal formaliteiten over van de familie; zo zorgen wij voor de aangifte van het overlijden bij de gemeentediensten en bezorgen wij aan de familie de uittreksels uit het overlijdensregister. Deze uittreksels zijn nodig om een aantal persoonlijke formaliteiten in orde te brengen, zoals bvb bank, mutualiteit, verzekeringen… Hierontrent bezorgen wij steeds de nodige informatie.

Verder is er altijd een vrijblijvende keuze wat betreft lijkkist of urne, drukwerk (rouwbrieven en -kaartjes), overlijdensbericht in een krant, koffietafel (keuze locatie volgens capaciteit en beschikbaarheid), bloemen (keuze uit verse bloemen en zijden namaak bloemen), …. Wij zorgen dat alle betrokken personen of instanties verwittigd worden, en volgen alle gemaakte afspraken verder op, om er voor te zorgen dat de uitvaartdienst volledig kan verlopen volgens de wens van de overledene of van de nabestaanden.

Na uitvaartdienst staan wij de familie ook bij wat betreft grafmonumenten; wij zorgen ervoor dat de afdekplaat van het columbarium of het urnenveld wordt gegraveerd, of bezorgen de nodige informatie betreffende grafzerken.